Yükleniyor...

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Yazılım Kullanma Sözleşmesi
Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

SON KULLANICI YAZILIM KULLANMA LİSANS SÖZLEŞMESİ

1. UYARI

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. BU SÖZLEŞME, SİZİN Ateş BALCI DONANIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ’NDEN MÜNHASIR OLMAYAN KULLANMA LİSANSINI ALDIĞINIZ YAZILIMDAN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI İÇERMEKTEDİR. YAZILIMDAN FAYDALANMAK AMACIYLA BU SÖZLEŞMEYİ ONAYLAYARAK, YAZILIMI BİLGİSAYARINIZA İNDİRİREREK YA DA YAZILIMI KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI YÜKLEMEYİN YA DA KULLANMAYIN.

2. TANIMLAR

a) “AtesBalci.com.tr”: Yazılım’ın fikri ve sınaî mülkiyet haklarına sahip Ateş BALCI DONANIM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ firmasını tanımlar.
b) “KULLANICI”: Sözleşme uyarınca, hakları AtesBalci.com.tr’a ait yazılımın kullanma lisans haklarını satın alan özel ya da tüzel kişiliğini tanımlar.
c) “YAZILIM”: Sözleşme kapsamında KULLANICI’nın lisans ve kullanım hakkına sahip olduğu, mülkiyet, mali/telif hakları AtesBalci.com.tr’a ait olan; AtesBalci.com.tr tarafından geliştirilen insan veya makine tarafından okunabilir formdaki bilgisayar programını tanımlar.
d) “YAZILIM KULLANMA LİSANSI”: Lisans Sözleşmesi, Yazılıma ait dokümantasyon ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda tanımlanan Yazılımı kullanabilmek için gerekli lisansı tanımlar. Bu Sözleşmede AtesBalci.com.tr Yazılım ürününe bağlı lisans anlamında kullanılmıştır.
e) “ÜÇÜNCÜ ŞAHIS”: Bu Sözleşme’nin tarafları dışında kalan; gerçek kişi, şahıs veya sermaye şirketi veya kurum, kuruluş, vakıf, dernek vb. hukuki işlem ehliyetine sahip; yerli, yabancı bütün kamu ve özel “kişilerini” kapsamak üzere kullanılmıştır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

a) Bu sözleşme ile KULLANICI, ismi ve özellikleri bu Sözleşme ile kendi dokümantasyonunda belirtilen bilgisayar programının (“Yazılım”) “Süresiz Kullanım Lisansını” almıştır. Münhasır olmayan süresiz kullanım lisansı dışında kalan diğer tüm fikri/mülkiyet hakları AtesBalci.com.tr’a ait olup bu Sözleşme kapsamı dışındadır.

4. LİSANS KOŞULLARI

4.1 Süresiz Kullanma Lisansı

Kullanma lisansı KULLANICI' ya, Yazılımı bu Sözleşmede belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde, faturada belirtilen adreste, lisansta belirtilen kullanıcı sayısını aşmamak koşuluyla, Yazılımın çalışmasına uygun konfigürasyonda bir bilgisayara yükleme, kurma, süresiz olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir.

4.2 Kullanma Lisansının Niteliği

Sözleşme konusu Yazılımı kullanma lisansı; "süre ile sınırlı olmayan basit lisans" tır. AtesBalci.com.tr aynı lisansı üçüncü şahıslara verme ve "mali/telif haklarını" dilediği biçimde kullanma hakkını saklı tutar. Sözleşme ile Yazılımın satışı yapılmamakta yalnızca lisansı verilmektedir. Yazılım, AtesBalci.com.tr’a ait erişim merkezine uzaktan erişimle ve internet yoluyla indirilir, KULLANICI’ya fiziki olarak teslim edilmez.

4.3 Lisansın Kapsamı

Yazılımının, kullanma lisansı her zaman bu Sözleşme koşullarına tabidir. Lisans, Yazılımın bu sözleşmede belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması ve bir yedeğinin alınması haklarını kapsar. Kullanma lisansı koşullarına ve bu Sözleşmeye aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda AtesBalci.com.tr kullanımdan men etme, Sözleşmeyi feshetme ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. KULLANICI;

a) Yazılımı ya da Yazılım için gerekli lisans etkinleştirme anahtarını; ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir surette üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz, yeniden satamaz,
b) Bu Sözleşme ve sahip olduğu hakları kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devredemez.
c) Yazılımı yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara aykırı olarak kullanamaz,
d) Lisansta belirtilen kullanıcı sayısını aşamaz, kullanıcı kopyası oluşturamaz,
e) Yazılımı ya da lisans etkinleştirme anahtarını hukuka aykırı, amacı dışında kullanamaz veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez ve bu yöndeki bir fiile iştirak edemez,

4.4 Bilgisayar İletişim Ağında (Network) Kullanma

KULLANICI, Yazılımı, lisansta belirlenen kullanıcı sayısını aşmamak ve birden fazla sunucuya (file-server) yüklememek şartıyla bir bilgisayar iletişim ağı (network) altında kurabilir ve kullanabilir. Ancak Yazılımın birden fazla sunucuya yüklenmesi ya da birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için mutlaka yeni bir yazılım paketi veya ek lisansının alınması gereklidir. KULLANICI’nın %50 (yüzdeelli) den fazla hissesine sahip, KULLANICI ile aynı iletişim ağını paylaşan ve aynı sunucudan yararlanan tüzel kişiler “Grup Şirket” sayılır ve bu hükmün dışındadır. Grup Şirket, yazılı koşulları koruduğu sürece Grup Şirket kabul edilirler ve Yazılımı kullanabilir. KULLANICI, talep halinde Grup Şirket koşullarının sağlandığına ve korunduğuna dair teknik ve hukuki kayıtları AtesBalci.com.tr'a ibraz etmekle yükümlüdür. KULLANICI, Grup Şirketlerin lisans hüküm ve koşullarına uymalarını sağlamakla yükümlüdür.

4.5 Garanti Koşulları: Yazılımın garanti koşulları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yazılım içinde yer alan varsa üçüncü şahıs yazılımlarının lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılımların orijinal lisans sözleşmelerine/koşullarına tabidir. AtesBalci.com.tr’ın üçüncü şahıs yazılımlarına ilişkin herhangi bir garanti taahhüdü yoktur.
b) AtesBalci.com.tr, Yazılımın dijital ortamda sağlanan dokümantasyonuyla uyum içinde olması veya tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için azami özeni göstermektedir. AtesBalci.com.tr, Yazılımın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.
c) AtesBalci.com.tr, Yazılıma ilişkin olarak 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulacağına dair bir garanti vermemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet seviyesi taahhüdünde bulunmamaktadır.
d) AtesBalci.com.tr’ın;

- Kuruluş, yükleme, yazılıma veya versiyona geçiş işlemi,
- Yedek alma, yedeklerin geri yüklenmesi,
- Ürün kullanım eğitimi, destek ve yerinde destek hizmetleri,
- Form ve rapor tasarımı ve benzeri iş ve işlemler ile,
- Yazılımın yanlış ya da mevzuata aykırı kullanılması,
- Donanım veya işletim sistemi arızası,
- AtesBalci.com.tr’a ait olmayan veritabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından,
- İşletim sistemi, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından,
- Voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalardan,
Kullanıcı hataları,
- Kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıpları ile,

Genel olarak donanım ile yazılımın usulüne ve dokümantasyonuna uygun kullanılmamış olmasından, yazılımın çalışmasını etkileyen yazılım ve/veya donanım değişikliği ve uygulamalarından, çevresel birim ve faktörlerden kaynaklanan arıza ve sorunlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

e) AtesBalci.com.tr, manyetik ve elektronik ortamda saklanan bilgileri garanti etmez. Yazılımın kullanılması ile oluşan bilgilerin ve verilerin düzenli olarak yedeğinin, gerekli güvenlik ve koruyucu tedbirlerin alınmasından ve kontrol edilmesinden KULLANICI sorumludur.
f) AtesBalci.com.tr, KULLANICI’nın;

- Yazılımı yanlış kullanması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan,
- Yazılım ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan,
- Yazılımın kullanılması sırasında KULLANICI sisteminde oluşabilecek her türlü veri kayıplarından ve gerekli önlemlerin alınmamasından, Yazılım’ın yedeklemesinin yapılmamasından veya yapılmış olmasına rağmen ortaya çıkmış verilerdeki hata ve kayıplar ile bununla ilgili zararlardan, - Donanım, sistem yazılımı ve ağla ilgili ortaya çıkacak arızalardan,
- Uzaktan erişim ağı tasarım ve bağlantı hatalarından,
- Kar kaybı veya başka nedenle ortaya çıkacak özel, dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

AtesBalci.com.tr, Yazılımın her türlü kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan ve kazanç kaybı gibi doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiçbir biçimde sorumlu değildir. Yazılımın kullanılması ile ilgili olarak öne sürülecek taleplerde AtesBalci.com.tr’ın mali sorumluluğu KULLANICI’nın ödemiş olduğu “yazılım kullanma lisans bedeli” ile sınırlıdır.

g) KULLANICI, kullanma lisansını aldığı Yazılımı, dokümantasyonunda belirtilen kendisinin temin edeceğini asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını AtesBalci.com.tr’ın yazılım donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, AtesBalci.com.tr’ın sorumluluğunun Sözleşme konusu Yazılımın süresiz kullanma lisansının verilmesi ile sınırlı olduğunu kabul eder.

4.6 Yazılım Telif Hakları

Yazılım ve dokümantasyonun telif/mülkiyet hakları AtesBalci.com.tr’a ait olup; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markaların Korunması Hakkında K.H.K., Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanma lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler, eylemin nevine göre 5 yıla kadar hapis ve çok yüksek miktarda adli para cezası ile yaptırıma bağlanmıştır. KULLANICI, başka yazılımlar ile ara işlerliği gerçekleştirmek amacı ile olsa bile AtesBalci.com.tr’ın izni olmaksızın Yazılımın kaynak kodunu, kısmen veya tamamen parçalara ayıramaz, sırasını bozamaz ve sair surette yararlanamaz. Yazılıma ilişkin materyalin ve dokümanların değiştirilmesi, Yazılım üzerinde hak sahipliğini gösterir AtesBalci.com.tr, ticaret markaları ile diğer unsurların kaldırması, gizlenmesi veya değiştirilmesi, başka amaçlarla kullanılması, kopya edilmesi, çoğaltılması da telif haklarının ihlali anlamına gelir. Yazılımın üzerinde çalıştığı 3. şahıslara ait veritabanı ve network yazılımlarının kullanım lisansına sahip olunmasından KULLANICI bizzat sorumludur.

4.7 Sürüm/Versiyon Değişimi

AtesBalci.com.tr önceden haber vermeksizin Yazılım ve dokümanlarında değişiklikler yapma, yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. AtesBalci.com.tr eski versiyonla/sürümle girilen veya elde edilen bilgilerin yeni versiyon/sürümle de işlenebileceği güvencesini vermez. Ancak AtesBalci.com.tr, ücreti olup olmayacağı geçiş sırasında belirlenecek şekilde, geleneksel olarak çıkardığı her yeni versiyon için, eski versiyonla işlenmiş verileri yeni versiyona aktarmayı sağlayan özel yazılım araçlarını da sağlamaktadır. Üretimden kalkan sürüm ve versiyonların destek hizmeti AtesBalci.com.tr’dan temin edilemez.

4.8 Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

Yazılımın amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı hizmetleri dâhilinde kurulması gereklidir. Ancak uygulama danışmanlığı hizmetlerinin alınması zorunlu değildir. Uygulama Danışmanlığı hizmetleri bu konuda AtesBalci.com.tr tarafından yetkilendirilmiş Uygulama İş Ortakları tarafından verilir. Uygulama hizmetlerinde KULLANICI memnuniyeti esastır. Bu nedenle AtesBalci.com.tr, hizmet veren 3. şahısları ve Uygulama İş Ortaklarını denetleyebilir. Yetkilendirilmeyen kuruluşların danışmanlık yapması bu Sözleşmeye aykırıdır. Uygulama Danışmanlığı hizmeti almayan veya hizmeti yetkili Uygulama İş Ortaklarından almayan kullanıcıların yazılımın kurulmasıyla ilgili sorumluluğu üzerine aldıkları ve sadece kullanım eğitimi ile yazılımı istedikleri düzeyde kullanabilecekleri kabul edilir. Uygulama danışmanlığı hizmeti veren iş ortakları kendi nam ve hesaplarına çalışan bağımsız firmalar olup, bu firmaların fiillerinden dolayı AtesBalci.com.tr’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5. ÇEŞİTLİ HÜMÜKLER

5.1 Süre

Lisansın Süresi: KULLANICI’nın, Yazılımı kullanması ya da işbu Sözleşmeyi kabul ettiğini beyan etmesiyle ve lisans etkinleştirme anahtarını Yazılıma girmesiyle Yazılımın “süresiz” kullanma lisansı yürürlük ve geçerlik kazanır.

5.2 Gizlilik

a) Yazılımın internet aracılığıyla, indirilmesi ya da herhangi bir yolla alınması için KULLANICI tarafından girilmesi gerekli; her türlü kullanıcı adı, şifre ve benzeri verilerin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından KULLANICI sorumludur. Söz konusu verilerdeki yanlışlıklardan ve/veya bu bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması ya da KULLANICI adına Yazılıma ya da Yazılım üzerinden ulaşılan yerlere erişim yapılmasından KULLANICI sorumludur.
b) AtesBalci.com.tr, KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüklerinin ifası ve bazı istatistikî değerlendirmeler için kayıt altına alabilir, işleyebilir, dilediği biçimde süresiz olarak yararlanabilir, kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak veritabanında tutabilir, muhafaza edebilir ve mevzuata uygun olarak yurt içine, yurt dışına ya da iştiraklerine transfer edebilir.
c) Ürün Bilgisi-Lisans Doğrulama: AtesBalci.com.tr, Yazılımın, KULLANICI ile ilişkilendirilebilmesi için etkinleştirmeyi şart koşabilir ya da zaman zaman Yazılımla ilgili doğrulama denetimi gerçekleştirebilir. Etkinleştirme, doğrulama ya da internet tabanlı hizmetlerin kullanımı sırasında KULLANICI ve/veya Yazılım AtesBalci.com.tr’a bilgi gönderebilir veya Yazılımın gerektiği gibi çalışabilmesi açısından karşıdan yüklemeler gerekebilir. Yazılımın gerektiği gibi lisanslanmamış olması halinde işlevleri ve kullanımı bundan etkilenebilir. Ayrıca AtesBalci.com.tr, Yazılımın kullanma lisansını takip, lisanssız kullanımların önüne geçmek, iyileştirmeler ve geliştirmeler yapmak için ya da lisans doğrulama, aktifleştirme ya da kullanıma son vermek amacıyla ve işin gerekleriyle sınırlı olarak; KULLANICI nezdindeki Yazılıma, kurulu bulunduğu donanıma, ürün ID'sine, modüllerine, etkinleştirme anahtarına, etkinleştirme işlemine, kullanılan ya da kullanılmayan fonksiyonlara ve konfigürasyonundan ibaret bilgilere otomatik olarak ulaşabilir, herhangi bir yolla erişebilir, bunları izleyebilir, kayıt altına alabilir ve lisans doğrulama ya da istatistikî amaçlar dâhil bu Sözleşmede belirtilen herhangi bir amaç için kullanabilir. KULLANICI belirtilen bilgilerle sınırlı olarak herhangi bir kısıtlama olmayacağını ve gerekli izni Yazılımı kullanarak önceden verdiğini kabul etmiştir.
d) AtesBalci.com.tr, Yazılımla ilgili olarak ya da Yazılım nedeniyle kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi mal ya da hizmet satıcıları ya da sağlayıcılarının işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler hakkında AtesBalci.com.tr’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.3 Mücbir Sebep

AtesBalci.com.tr, kendi kontrolü dışında meydana gelen ve yasada sayılan mücbir sebep hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep halinin AtesBalci.com.tr’ın bu Sözleşmede yazılı yükümlülüklerini doğrudan etkilemesi durumunda AtesBalci.com.tr’ın Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

5.4 Kesin Delil Anlaşması

Anlaşmazlık halinde, AtesBalci.com.tr’ın tutmuş olduğu her türlü kayıt, rapor, belge, doküman ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlıkların çözümünde kesin delil teşkil eder.

5.5 Hakların Kullanılması

Bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

5.6 Devir

KULLANICI, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini 3. kişi, kurum ve kuruluşlara devir ve temlik edemez. Bu türden devirler AtesBalci.com.tr’a karşı hüküm ifade etmez ve Sözleşme kapsamında sağlanan hakların kesilmesine neden olur. AtesBalci.com.tr, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye iştiraki olan kuruluş, şirketler ile üçüncü şahıslara devretmek hakkını haizdir.

5.7 Yetki

Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Çorum (Merkez) icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

5.8 Tebligat

Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler KULLANICI’nın kurulum ya da etkinleştirme sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde AtesBalci.com.tr’a bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. KULLANICI, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur.

 

WhatsApp